Įtraukusis ugdymas
Pasiruoškime priimti specialiuosius ugdymo poreikius turinčius mokinius

+370 682 20634
info@itraukusisugdymas.lt

MOKYMAI PASIBAIGĖ

Teikiame komercinius pasiūlymus „Tūkstantmečio mokyklų“ programai

Programos trukmė – 40 val.
Formatas – nuotolinis.
Dalyvių skaičius – iki 30.

Lektorių komandą sudaro daugiametės praktikos turintys Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos – daugiafunkcio centro specialistai, dirbantys su specialių poreikių turinčiais vaikais:

Gražvydas Groblys – Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos – daugiafunkcinio centro direktorius, individualios koreguojamosios kūno kultūros mokytojas metodininkas. Turi ilgametę pedagoginę darbo patirtį su judesio ir padėties bei neurologinius sutrikimus turinčiais vaikais, aplinkos pritaikymą, kompensacinės technikos ir kompensacinių priemonių parinkimą. Savo darbo patirtimi dalijasi su Vilniaus m. ir respublikos pedagogais.

Valerija Liaudanskienė – Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos – daugiafunkcinio centro logopedė, specialioji pedagogė ekspertė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. V. Liaudanskienė yra Specialiųjų mokymo priemonių vertintoja, mokytojų, pagalbos specialistų praktinės veiklos vertintoja, metodinių rekomendacijų „Atnaujintų BP pritaikymas intelekto sutrikimus turintiems mokiniams“, bei „Atnaujintų BP pritaikymas judesio ir padėties bei neurologinius sutrikimus turintiems mokiniams“ rengėja. Turi ilgametę patirtį su didelius, labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius turinčiais mokiniais. Savo darbo patirtimi dalijasi su Vilniaus m. ir respublikos pedagogais apie Augmentinės ir alternatyvios komunikacijos, IKT bei PĮ parinkimą, taikymą, mokinių, turinčių kompleksinių negalių įtraukimo galimybes į bendrąjį ugdymą.

Elona Tijunonienė – Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos – daugiafunkcinio centro logopedė, specialioji pedagogė ekspertė. Turi ilgametę patirtį su didelius, labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius turinčiais mokiniais. Dalijasi darbo patirtimi su Vilniaus m. ir respublikos logopedais, pagalbos specialistais apie mokinių bendravimo, ugdymo ypatumus, IKT, PĮ taikymą mokiniams, turintiems specialiuosius ugdymo/si poreikius.

Rasa Ulevičiūtė – Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos – daugiafunkcinio centro specialioji pedagogė metodininkė, klasės mokytoja. Turi ilgametę patirtį su didelius, labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius turinčiais mokiniais. Dalijasi darbo patirtimi su Vilniaus m. ir respublikos pedagogais apie mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų raidos ugdymo ypatumus, aplinkos pritaikymą, specialiųjų mokymo priemonių parinkimą ir taikymą, atsižvelgiant į mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius.

Mokymų temos:

1. Mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų raidos ypatumai ir ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje : (8 a. v.)

 • Socialinių santykių ir bendravimo sutrikimo požymiai
 • Kalbos raidos, komunikacijos ir vaizduotės sutrikimų požymiai
 • Elgesio ir vaizduotės sutrikimų požymiai
 • Papildomos vaikų autistų problemos, turinčios įtakos jų ugdymo procesams
 • Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų ugdymas: struktūruotas mokymas, aplinkos struktūra, dienotvarkės, darbo metodai, ugdymo turinys, kalbėjimo ir kalbos ugdymas.
 • Socialinių ir bendravimo įgūdžių ugdymo strategijos
 • Elgesio modifikavimas
 • Savarankiškumo ugdymas
 • Tėvų ir specialistų bendradarbiavimas ugdymo procese.
 • Komandinis darbas.

2. Mokinių, turinčių kompleksinių negalių, raidos ypatumai ir ugdymas ir jų įtraukimo galimybės į bendrąjį ugdymą: (8 a. v.)

 • Vaikų, turinčių kompleksinių negalių sveikatos problemos
 • Mokinių, turinčių kompleksinių negalių, specialieji poreikiai: kompensacinė technika, ugdymo problemos (komandinis darbas),
 • Aplinkos pritaikymas
 • Bendravimo įgūdžių formavimas: augmentinė ir alternatyvi komunikacija, jos parinkimas ir praktinis taikymas
 • Ugdymo turinio individualuizavimas, priemonių parinkimas.
 • Komandinis darbas.

3. Judesio padėties bei neurologinius sutrikimus turinčių vaikų ugdymo ypatumai bendrojo ugdymo mokykloje: (8 a. v.)

 • Kompensacinių priemonių, kompensacinės technikos parinkimas bei naudojimas;
 • Ugdomosios aplinkos pritaikymas;
 • AAK parinkimas ir naudojimas;
 • IKT, PĮ naudojimas.
 • Komandinis darbas

4. „Intelekto sutrikimą turinčių vaikų ugdymas įtraukiuoju būdu. (8 a. v.)

 • IQ sutrikimą turinčių vaikų ugdymosi poreikiai bei ugdymas
 • Individualizuota programa
 • Ugdymo veiklos
 • Intelekto požymiai
 • Ugdymo tikslai
 • Pagalbos būdai
 • Pasiekimų vertimai
 • Mokymo priemonės
 • Augmentinė ir alternatyvi komunikacija

5. Įtraukusis ugdymas: aukštosios ir žemosios technologijos, bei programinė įranga ir jų taikymas specialiuosius ugdymo/si poreikius turintiems mokiniams. (8 a. v.)

 • Kompiuteris ir kompiuteriniai priedai. Jų parinkimas ir taikymas (alternatyvios pelės, klaviatūros, jungikliai)
 • Žemosios ir aukštosios technologijos (įvairūs komunikatoriai)
 • Programinė įranga: Boardmaker, Communicator5.

Dėl komercinio pasiūlymo kreipkitės el. paštu – info@itraukusisugdymas.lt
Jei turit klausimų – skambinkit +370 682 20634

Jau dabar Lietuvoje yra ne vienas puikus pavyzdys, kai bendrojo lavinimo mokykloje sėkmingai mokosi specialiuosius ugdymo poreikius turintys mokiniai. Tačiau, kol kas tai tik pavieniai atvejai.

O nuo 2024 m. rugsėjo, kai įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimas ir įstatymo papildymas 45 straipsniu, visos mokyklos ir darželiai turės sudaryti sąlygas vaikams su specialiaisiais poreikiais ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje kartu su savo bendraamžiais.

Siekiant užtikrinti ugdymo prieinamumą ir veiksmingumą specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir pagerinti jų ugdymosi sąlygas, būtina ugdant šiuos vaikus naudoti jiems skirtas, pritaikytas mokymo priemones, t. y. specialiąsias mokymo priemones ir ugdymui skirtas techninės pagalbos priemones.

Mokykla turi aprūpinti specialiuosius ugdymo poreikius turinčius vaikus (vaikus, turinčius elgesio ir emocijų, autizmo spektro sutrikimų, vaikus, turinčius judesio ir (ar) padėties, intelekto ir kt. sutrikimus) specialiosiomis mokymo priemonėmis bei ugdymui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis, reikalingomis teikti kokybišką mokymo(si) paslaugą.

Kadangi mokytojai yra pagrindiniai įtraukiojo ugdymo vykdytojai, todėl ugdymo įstaigos administracija turėtų planuoti, skatinti ir sudaryti galimybes mokytojams, švietimo pagalbos specialistams kelti kvalifikaciją, tobulintis, įgyti naujų kompetencijų.

Kviečiame į mokymų ciklą, kuris padės lengviau ir be streso pasiruošti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui!

Lektorės – turinčios ilgametę patirtį specialiojo ugdymo srityje:

 • Valerija Liaudanskienė – Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos-daugiafunkcinio centro logopedė, specialioji pedagogė ekspertė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Rasa Ulevičiūtė – specialioji pedagogė, specialioji pedagogė, metodininkė.

Mokymų temos apima tokias sritis:

 • Vaiko raidos sutrikimai, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų bendravimo ir ugdymo(si) ypatumai.
 • Augmentinė ir alternatyvi komunikacija (AAK), jos taikymas verbalinės komunikacijos neturintiems asmenims.
 • Naujausios priemonės, programinė įranga ir technologijos, naudojamos įtraukiamajame ugdyme.
 • Priemonių parinkimas, jų taikymas skirtingus gebėjimus turintiems asmenims.
 • Mokymų ciklą sudaro 5-ios nuotolinės paskaitos.
 • Mokymai bus vykdomi vienai įstaigai, jos darbuotojams.
 • Mokymai startuoja sausio mėnesį. Tikslus laikas bus derinamas su kiekviena įstaiga.
 • Pasibaigus mokymų ciklui bus išduotas seminaro išklausymo pažymėjimas.
 • Kaina derinama. Informuosime.

MOKYMAI PASIBAIGĖ

Lapkričio 11d. Vilniuje vyks 6 val. trukmės AAK praktiniai mokymai logopedams, spec. pedagogams, specialistams, tiesiogiai dirbantiems su AAK poreikių turinčiais asmenimis.

Mokymus ves ir savo patirtimi dalinsis sertifikuota kalbėjimo ir kalbos patologė – praktikė iš Švedijos – Lena Kondratjeva, Tobii Dynavox (kalbos generavimo įrenginių kūrėja, gamintoja ir platintoja) kompanijos atstovė.

Lena Kondratjeva pristatys šiuo metu pasaulyje esančius ir taikomus pažangiausius augmentinės ir alternatyviosios komunikacijos (AAK) sprendimus, daug dėmesio skirs žvilgsnio sekimo technologijoms.

Pasitelkiant konkrečius autizmo spektro sutrikimo, cerebrinio paralyžiaus, dauno sindromo, smegenų trauminių pažeidimų bei kitus intelekto sutrikimų klinikinius pavyzdžius, bus nagrinėjami šiems asmenims būdingi AAK poreikiai. Šių poreikių nustatymo būdai ir „šviežiausi” technologiniai sprendimai jiems tenkinti.

Praktinėje mokymų dalyje dalyviai analizuos konkrečius klinikinius atvejus ir turės galimybę panaudoti naujausias AAK technologijas, kurias turės Lena Kondratjeva.

Plačiau susipažinti su renginiu ir įsigyti bilietą galite paspaudę šį mygtuką.

Naudinga informacija – Įtraukusis ugdymas

Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos pagalbos vaikui specialistai parengė rekomendacijas bendros paskirties įstaigoms, kurios rengiasi įgyvendinti įtraukiojo ugdymo modelį. Rekomendacijose, atsižvelgiant į ugdymo įstaigų realijas, pateikiami galimi įtraukiojo ugdymo organizavimo mokykloje etapai ir lygmenys, kurie gali padėti mokykloms įsivertinti pasirengimą organizuoti įtraukųjį ugdymą, teikti mokiniui jo poreikius atitinkantį ugdymą ir pagalbą, analizuoti, vertinti ir optimizuoti savo veiklos veiksmingumą. Pagrindinis dėmesys skiriamas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukties klausimams aptarti.

Apie planuojamus mokymus ir seminarus informuosime Jūsų nurodytu el. paštu.

Jūs sėkmingai užsiregistravote

Apie planuojamus mokymus ir seminarus informuosime Jūsų nurodytu el. paštu.

Jūs sėkmingai užsiregistravote