Įtraukusis ugdymas
Pasiruoškime priimti specialiuosius ugdymo poreikius turinčius mokinius

+370 682 20634
info@itraukusisugdymas.lt

UAB “Verslo ir neįgaliųjų vystymo grupė” asmens duomenų tvarkymo taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. Asmens duomenų tvarkymo UAB “Verslo ir neįgaliųjų vystymo grupė” taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą UAB “Verslo ir neįgaliųjų vystymo grupė”, (toliau – „Itraukusisugdymas“) užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – ES reglamentas 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

2. Šių Taisyklių paskirtis – numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo principus ir technines bei duomenų saugos organizacines priemones.

3. Taisyklių privalo laikytis visi “Itraukusisugdymas” dirbantys asmenys (toliau – darbuotojai) pagal individualios veiklos pažymas arba autorines ar paslaugų sutartis dirbantys paslaugų teikėjai (toliau – paslaugų teikėjai), kurie tvarko “Itraukusisugdymas” esančius asmens duomenis arba eidami savo pareigas ar teikdami paslaugas juos sužino. Prieiga prie asmens duomenų gali būti suteikiama tik tiems darbuotojams ir paslaugų teikėjams, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jų funkcijoms atlikti.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį arba darbuotoją, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

4.2. asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga;

4.3. duomenų subjektas – fizinis asmuo arba darbuotojas, kurio asmens duomenis tvarko SFA arba jo įgalioti išorės paslaugų tiekėjai – duomenų tvarkytojai;

4.4. duomenų valdytojas – UAB “Verslo ir neįgaliųjų vystymo grupė”, registracijos adresas: Trinapolio g.. 9a – 28, Vilnius, buveinės adresas: Trinapolio g.. 9a – 28, Vilnius.

4.5. duomenų naudotojas – duomenų valdytojo darbuotojas, kuris turi teisę naudoti asmens duomenis numatytoms funkcijoms atlikti;

4.6. duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne;

4.7. duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;

4.8. duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

4.9. profiliavimas – bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, visų pirma siekiant išanalizuoti ar numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens darbo rezultatais, ekonomine situacija, sveikatos būkle, asmeniniais pomėgiais, interesais, patikimumu, elgesiu, buvimo vieta arba judėjimu.

4.10. specialiųjų kategorijų duomenys – asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, siekiant konkrečiai nustatyti fizinio asmens tapatybę, sveikatos duomenis arba duomenis apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją;

4.11. sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu.

4.12. tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

4.13. vidaus administravimas – veikla, kuria užtikrinamas duomenų valdytojo savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimųmaterialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas).

5. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas ES reglamento 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

II. PERSONOALO ATRANKA

„Itraukusisugdymas“ tvarko kandidatų į bendrovės darbuotojo pareigas asmens duomenis, kurie pateikiami kandidatų gyvenimo aprašymuose (CV) ar motyvaciniuose laiškuose, ir kurie:

  • tvarkomi „Itraukusisugdymas“ vidaus administravimo ir kandidatūros į bendrovės turimas darbo vietas įvertinimo tikslu;
  • šių asmens duomenų tvarkymas nurodytu tikslu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 numatytus teisinius pagrindus: 6 str. 1 d. a) p. – duomenų subjekto sutikimu, 6 str. 1 d. b) p. – tvarkyti duomenis būtina, siekiant kandidato prašymu įvertinti kandidatūrą prieš sudarant su juo darbo sutartį (jeigu tokia būtų sudaroma);
  • pasibaigus atrankos į konkrečią darbo poziciją UAB “Verslo ir neįgaliųjų vystymo grupė” laikotarpiui, mes ištriname kandidatų atsiųstus CV ir kitus duomenis, nebent esame gavę kandidato sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad galėtume pasiūlyti darbo poziciją. Tokiu atveju kandidato asmens duomenis saugome iki 1 metų nuo tokių duomenų gavimo momento.
  • šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais ar sutartimi (jeigu tokia būtų sudaryta) numatytas reikalavimas, tačiau jų pateikimas yra reikalingas, siekiant bendrovei įvertinti kandidatūrą bei atitikimą turimai darbo vietai, todėl nepateikus šių duomenų, bendrovė neturėtų galimybės įvertinti kandidatūros ir pasiūlyti darbo vietos;
  • duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų, nurodytų pateiktame gyvenimo aprašyme (CV) ar motyvaciniame laiške tvarkymo, ir tokiu atveju bendrovė nebetvarkys tokių asmens duomenų, nebent juos bus reikalinga tvarkyti kitais pagrindais nei sutikimas, tačiau dėl sutikimo atšaukimo bendrovei nebesaugant gyvenimo aprašyme (CV) ar motyvaciniame laiške pateiktos informacijos, bendrovė neturės galimybės įsitikinti kandidatūros tinkamumu ir pasiūlyti turimų laisvų darbo vietų.

III. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Duomenų subjektai, kurių asmens duomenis tvarko „Itraukusisugdymas“ turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl jo asmens duomenų tvarkymo, bei atvykę bendrovės buveinės adresu ir patvirtinę savo asmens tapatybę, taip pat el. paštu info@itraukusisugdymas.lt arba pranešti apie pažeidimus „Itraukusisugdymas“ duomenų apsaugos atsakingam asmeniui info@itraukusisugdymas.lt

Tinkamai identifikavę savo asmens tapatybę elektroninėmis priemonėmis:

  • reikalauti ištaisyti tvarkomus jų asmens duomenis, jeigu jų asmens duomenys yra netikslūs;
  • reikalauti ištrinti jų asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymą, kai užginčijamas duomenų tikslumas, kai asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, kai bendrovei nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, ar kai duomenų subjektas išreiškia nesutikimą tvarkyti asmens duomenis;
  • reikalauti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, jeigu tokie asmens duomenys buvo pateikti susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir yra tvarkomi automatizuotomis priemonės, ir tai yra techniškai įmanoma;
  • susipažinti su savo asmens duomenimis, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, saugojimo laikotarpį, duomenų gavėjus, asmens duomenų šaltinius, bei informaciją apie tai, kaip ir kokiais atvejais duomenų subjektas gali pasinaudoti teise reikalauti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, ar apriboti asmens duomenų tvarkymą ar nesutikti su tokiu tvarkymu;
  • tuo atveju, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto bendrovės intereso, duomenų subjektas, dėl su juo susijusių konkrečių priežasčių, turi teisę išreikšti nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo. Tokiu atveju bendrovė įsipareigoja nebetvarkyti tokių duomenų subjekto asmens duomenų, išskyrus atvejus, jeigu bendrovė tokius asmens duomenis tvarko dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus ir nurodytas nesutikimo su asmens duomenų tvarkymu priežastis, arba siekiant pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus.

„Itraukusisugdymas“ tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys gali būti teikiami tiems duomenų gavėjams, kuriems duomenų subjektas pateiks sutikimą dėl savo asmens duomenų teikimo arba kuriems tokius asmens duomenis bendrovei būtina pateikti, siekiant įvykdyti LR teisės aktuose nustatytas pareigas ar užtikrinti teisėtus bendrovės interesus.

IV. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Interneto svetainė www.itraukusisugdymas.lt yra internetinis portalas (toliau – „Svetainė“), įkurtas „Itraukusisugdymas“, priklausančiai UAB “Verslo ir neįgaliųjų vystymo grupė”, juridinio asmens kodas 300021499 , adresu Trinapolio g. 9a-28, Vilnius. Ši Privatumo politika nustato informacijos tvarkymo šiame „itraukusisugdymas.lt“ portale taisykles.

Naudodamiesi Interneto svetaine ar perduodami mums savo asmens duomenis Svetainėje ar kitais būdais, jūs būsite susaistyti mūsų galiojančios Privatumo politikos, todėl kaskart lankantis Interneto svetainėje reikėtų peržiūrėti šį tekstą ir įsitikinti, kad su juo sutinkate.

V. DUOMENŲ RINKIMAS IR PAGRINDINIAI DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmeninę informaciją (toliau – Asmens duomenys), kai Jūs naudojatės Svetaine. Šie Asmens duomenys apima – be jokių apribojimų – Jūsų asmeninę informaciją, kurią pateikiate užsiregistruodami, naršydami ir/arba pirkdami itraukusisugdymas.lt svetainėje. Ši informacija – tai vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas, pristatymo ir gyvenamosios vietos adresai, mokėjimų informacija. Jums nepateikus mums reikiamos informacijos, mes negalėsime įvykdyti taikytino duomenų rinkimų tikslo, pvz, pateikti informaciją apie atliktas paslaugas, pristatyti Jums prekes, informuoti apie galiojančias akcijas ir t.t.

Jūsų Asmens duomenys bus tvarkomi šiais tikslais:

  • „Itraukusisugdymas“ Svetainės naudotojo registracijai: Asmens duomenys, kuriuos mums pateiksite registruodamiesi kaip Svetainės vartotojai, bus tvarkomi siekiant Jus identifikuoti kaip itraukusisugdymas.lt Interneto svetainės vartotoją ir suteikti Jums galimybę pasinaudoti įvairiomis registruotiems vartotojams teikiamomis paslaugomis ir funkcijomis.
  • Prašymui/užklausai: Jei norite pateikti užklausą svetainės itraukusisugdymas.lt kontaktinėje formoje, mes Jūsų Asmens duomenis ir kontaktinius duomenis galėsime panaudoti atsakydami į Jūsų pateiktas užklausas, įskaitant užklausas apie Svetainės techninį aptarnavimą, jo veikimą, registracijų sukeltas abejones ir t.t. Siekiant tinkamai atsakyti į Jūsų užklausas, mums gali reikėti su Jumis susisiekti el. paštu, telefonu ar SMS žinutėmis. Taip pat galime naudoti Jūsų duomenis norėdami susisiekti su Jumis el. paštu, telefonu ar SMS žinute, jei reikės informuoti apie Jūsų užsakymo statusą ar suteikti kitą su paslaugomis susijusią informaciją, įskaitant naujienas apie Svetainės saugumą.

Vartotojas (Jūs) patvirtinate, kad pateikti Asmens duomenys yra teisingi ir tikslūs ir įsipareigojate mums pranešti apie jų pasikeitimus. Bet kokia Interneto svetainei ar „Itraukusisugdymas” Pardavėjui ar trečiam asmeniui sukelta žala ar nuostoliai, atsiradę dėl to, kad registracijos formoje buvo pateikta neteisinga, netiksli ar nepilna informacija, yra išimtinai vartotojo atsakomybė.

VI. Duomenų saugojimo terminas

Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.

Jūsų registracijos duomenis mes saugome tol, kol sutinkate,kad būtų saugomi.

Jūsų užklausų duomenis saugome tol kol yra nagrinėjamas pateiktas klausimas ir 3 metus po konsultacijos suteikimo.

VI. NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

Mūsų naujienlaiškio prenumerata gali būti savo noru aktyvuota vartotojui davus sutikimą itraukusisugdymas.lt Svetainėje. Turėdama Jūsų išankstinį sutikimą „Itraukusisugdymas“ tvarkys Jūsų Asmens duomenis, kad galėtų Jums suteikti informaciją apie paslaugas, vykdomas akcijas ar kitas, su komerciniais tikslais susijusias, naujienas. Komercinius elektroninius pranešimus gausite tik tuomet, jei sutikote juos gauti. Atsisakyti prenumeratos galima el. paštu: info@itraukusisugdymas.lt arba pačiame laiške paspaudus atsisakymo mygtuką.

VII. NAUDOTOJŲ TEISĖS

Jūs turite teisę peržiūrėti, ištaisyti, ištrinti savo duomenis ar prieštarauti jų tvarkymui, ir ją galite panaudoti, išsiųsdami elektroninį laišką info@itraukusisugdymas.lt . Esant būtinybei, mes galime prašyti, kad prašymas būtų patvirtintas, nurodant prašytojo tapatybę. Mūsų tikslas yra užtikrinti aukščiausio lygio saugumą ir konfidencialumą. Tuo atveju, jei nuspręsite pasinaudoti šia teise, prašome mums pateikti el. pašto adresą, kuriam bus taikoma teisė peržiūrėti, ištaisyti, ištrinti ar prieštarauti.

INFORMACIJA APIE SLAPUKUS:

Svetainėje www.itraukusisugdymas.lt naudojami sausainėliai (Cookies) ir Google Analytics bei Yandex tarnybos lankytojų duomenys.

Šių duomenų pagalba surenkama informacija apie lankytojų veiksmus turinio kokybės, svetainės naudojamumo gerinimo tikslais.

Jūs galite bet kuriuo metu pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad naršyklė blokuotų visus cookies failus ir perspėtų jus apie tokių failų siuntimą. Atminkite, kad tokiu atveju kai kurios funkcijos ir tarnybos gali neveikti tinkamu būdų.

Kam naudojami slapukai šioje svetainėje?

Slapukai yra labai svarbūs tinklalapio veikimui. Pagrindinis mūsų slapukų tikslas yra pagerinti Jūsų naršymą. Slapukų surinkta informacija leidžia tobulinti svetainę, numatant apsilankančių žmonių skaičių ir naudojimosi modelius, jos tinkamumą individualiems lankytojų interesams, greitesnei paieškai ir veiksmingesnės rinkodaros kūrimui. Pavyzdžiui, slapukus naudojame, kad atsimintume Jūsų nustatymus (kalbą, šalį ir t.t.) kol naršote bei kitų apsilankymų metu. Kartais ir tik tuomet jei būsime iš anksto gavę Jūsų informuoto asmens sutikimą, galime naudoti slapukus, žymenis ar panašius įrenginius, norėdami gauti informaciją, kurios dėka galėtume Jums parodyti Jūsų naršymo įpročių analize paremtą reklamą mūsų svetainėje, trečiųjų šalių svetainėse ar kitose priemonėse.

Kam NĖRA naudojami slapukai šiame tinklalapyje?

Mūsų naudojamuose slapukuose nėra neskelbtinos asmeninės informacijos, pvz., Jūsų adreso, slaptažodžio, kredito ar debeto kortelės duomenų ir t.t.

Kas naudoja slapukuose patalpintą informaciją?

Informaciją, esančią mūsų svetainės slapukuose, išimtinai naudojame mes patys, išskyrus žemiau įvardintus „trečiųjų šalių slapukus“, kuriuos naudoja ir tvarko išoriniai subjektai, mūsų prašymu teikiantys paslaugas, susijusias su mūsų paslaugų gerinimu bei naršymo mūsų svetainėje vartotojui palengvinimu. Šie “trečiųjų šalių slapukai” pagrinde naudojami gaunant statistinę apsilankymų informaciją.

Kaip pakeisti slapukų nustatymus?

Pasirinkti priimamus slapukus ar atsisakyti tam tikrų slapukų galite pakeitę savo naršyklės nustatymus. Galite nustatyti, kad naršyklė iš karto atmestų visus arba kai kuriuos slapukus. Taip pat galite pašalinti slapukus, kurie jau buvo išsaugoti Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Svarbu atkreipkite dėmesį, kad kiekviena naršyklė turi skirtingą nustatymų

Kontaktai: Trinapolio g. 9a -28 , Vilnius, tel. +370 682 20634, el. paštas: info@itraukusisugdymas.lt

Apie planuojamus mokymus ir seminarus informuosime Jūsų nurodytu el. paštu.

Jūs sėkmingai užsiregistravote

Apie planuojamus mokymus ir seminarus informuosime Jūsų nurodytu el. paštu.

Jūs sėkmingai užsiregistravote